Nordstul Sameie
JaktFiskeHytterBilder
                     
 
Du er her-> Hovedside -> Jakt
   
   

Utleie av jakt

Nordstul sameie omfatter ca 17000 dekar fjell og vidde på Blefjell i Notodden kommune, Telemark. Høyeste punkt i terrenget er på ca 1244 m og laveste del ligger 734 m.o.h.

Nordstulterrenget har et mangfoldig dyreliv og har tradisjonelt hatt gode bestander av jaktbart vilt. Av hjortevilt dominerer villrein og elg, men sporadisk observeres også rådyr og hjort i terrenget. Av småviltet dominerer lirype, fjellrype, orrfugl og hare. Storfugl og jerpe kan en også møte i terrenget. Foruten bygningene på setra "Nordstul" finnes det 3 andre hytter på eiendommen. Området har tilgjengelighet via "Nordstulveien" som leder frem til østre begrensning av terrenget.


 
   
Villrein..........Elg ..........Hjort .........Småviltjakt
 
   

.........................................Villrein ............................ Utskriftsvennlig format


 
Reinsbukker på Blefjell

Villereinstamma på Blefjell ligger på om lag 150 vinter dyr. Kvoten for 2017 er på 100 dyr, og Nordstul sameie har 11 fellingsretter av småbukk (2), simle (2) og kalv/ungdyr (7) til utleie. Nordstul terrenget har samjakt avtaler med naboeiendommene i kommunen, slik at kortene har gyldighet innen kommunenes del av Blefjell, i alt ca 40 000 dekar (Det jaktes med utgangspunkt i felt 8, men med mulighet for samjakt med felt 7, og 6 http://www.blerein.net/kart.htmSiden jakta startet i 1982 har reinen årlig vært i terrenget i jakta, men fellingsprosenten har variert fra år til år.

Sør og østlige vindforhold er gunstig for terrenget. Dyra er større enn villrein på Hardangervidda og i god kondisjon. Det er skutt storbukk i terrenget på nærmere 100 kg. Les mer om villrein på Blefjell hos blerein.net


Kort og priser
Storbukk 5000,-
Småbukk under 60 kg 3500,-
Simle
Kalv/Ungdyr 2000,-
Alle priser inkluderer fellingsavgift.

Hvis ønskelig kan hytte i terrenget leies rimelig etter avtale.

Søknadskjema for storviltjakt.

Kontrakt med utvalgte søkere vil bli tegnet på skjema tilsvarende de som er utarbeidet av Norges Skogeierforbund: Kontrakt for storviltjakt.

 

<til sideopp>


...............................................Elgjakt........................... Utskriftsvennlig format

[ Elgjakta leies ikke ut i 2017 ]

Elgokse felt av Helleberg jaktlag

Nordstul platået regnes som et godt elgterreng, og er spesielt egnet til løshundjakt. For sesongen 2015 er det fellingsrett på 3 elg (kalv, 1 ½ åring og fritt dyr*) i terrenget. Tellende elgterreng er på om lag 7000 dekar merket C på kartskissen. Jakten starter 25/9 og varer ut oktober**.

* *med forbehold om at storvaldet kan endre jakttiden.

Elgjegerne disponerer hele terrenget merket C alene(*). Elg kan også skytes i området merket B, men der drives det også småviltjakt.
Elgjakt leies ut i kombinasjon med "Nicolaysenhytta" sentralt plassert i terrenget.
Da det ikke finnes veier i terrenget må man imidlertid påregne at slaktet må bæres eller slepes til parkeringsplassen. Mye av terrenget er farbart med jernhest/elgtrekk. Slakt kan fraktes med båt over Harvedalsvannet og Nordstulvannet. Etter avtale med Nordstul sameie kan båt lånes i forbindelse med elgjakta.

Elgjakt inkl. hytte i terrenget og fellingsrett på hjort etter regler som gjelder i storvaldet tilbys for... 50 000,- kr. · Hytte tilgjengelig fra 24/9.

Søknad om elgjakt (kalv, ku/kvige, okse*) i kombinasjon med Nicolaysenhytta som anvist på kalenderen kan sendes til Nordstul sameie v/ Jon Olav Brunvatne, Bolkesjø, 3680 NOTODDEN innen 25. juni. Leiekontrakt vil bli tegnet med utvalgte søkere innen 30/6 2015. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å akseptere eller forkaste enhver søknad. De som ikke får tilslag på sine søknader vil få svar på den e-post adresse som oppgis i søknadskjemaet.

Søknadskjema for storviltjakt.

Kontrakt med utvalgte søkere vil bli tegnet på skjema tilsvarende de som er utarbeidet av Norges Skogeierforbund: Kontrakt for storviltjakt.

*Storvaldet kan innføre bestemmelser om fredning av storokser. Normalt gis det åpning for å felle disse etter brunsten.

 

<til sidetopp>


Hjortejakt
Hjort felt av Helleberg jaktlag
Hjortebestanden øker i området og det er observert hjort i terrenget. Hjortejakta er organisert slik at det i Storvaldet kan felles et visst antall hjort. Jaktlagene melder inn felte dyr fortløpende til kvota er fylt (først til mølla prinsippet). Hjortejakta kan leies ut sammen med elgjakta. Dersom jaktlaget feller hjort belastes en tilleggsavgift på 80 kr/kg slaktevekt. Hjortejakta avsluttes samtidig med elgjakta.

<til sidetopp>


........................................Småviltjakt..................................... Utskriftsvennlig format

[ Småviltjakta for 2017 er utleid ]

Hund med rype

Nordstul terrenget har normalt høstbare bestander av rype (lirype/fjellrype), orrfugl og hare. Det kan også finnes innslag av storfugl og jerpe i terrenget. I tråd med nyere forskning innføres kvotejakt i terrenget, med en begrensning i avskytningen på 15 % av antatt bestand etter takst. Småviltjakt leies bare ut på ukesbasis i kombinasjon med hytte. Hytte og småviltjakt vil koste i størrelsesorden 10-12000 kr pr uke for inntil 2 samtidige jegere med en kvote som er tilpasset bestandens størrelse. Kvoten kan bli utvidet i forhold til antatt produksjon basert på takst i aug/sept. Småviltjakt tilbys i forskjellige perioder.

Tilgjengelige perioder.

uke 37
.................
uke 39
................
uke 41
................
uke 43
................
uke 45
................
uke 47
................
uke 49
................
 
................


Vi søker leietakere med høy jaktmoral og som vektlegger naturopplevelser/hundens arbeid/etc.fremfor rent "matauk". Husk å gjøre deg kjent med våre regler for utøvelse av småviltjakt.

Skriftlig søknad om jakten sendes til Nordstul sameie v/ Jon Olav Brunvatne, Bolkesjø, 3680 NOTODDEN, eller på e-post . Leiekontrakt vil bli tegnet fortløpende. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å akseptere eller forkaste enhver søknad.

Jaktsesongen varer fra 10/9 til 23/12. Fra 10/9 til 25/9 kan det jaktes i området merket B og C . Fra 25/9 til 1/11 kan det jaktes i område A og B. Fra 1/11 og ut sesongen kan det jaktes på hele eiendommen. Område A er regnet som rent rypeterreng, (både lirype og fjellrype). Område B er typisk lirype, hare og orrfugl terreng. Område C er typisk orrfugl og hare terreng, med mulighet for å treffe rype over tregrensa. Hele terrenget er stengt for vinterjakt. De som ikke får tilslag på sine søknader vil få svar på den e-post adresse som oppgis i søknadskjemaet.

Søknadskjema for småviltjakt.

Kontrakt med utvalgte søkere vil bli tegnet på skjema tilsvarende de som er utarbeidet av Norges Skogeierforbund: Kontrakt for småviltjakt.

<til sidetopp>


Jaktsoner

Foruten leietakere, har fire personer fra gårder m/beiterett lov til å jakte småvilt i terrenget. Til nå har bare 2 av disse benyttet muligheten, og da har jakten vært begrenset til noen få turer på støkkjakt uten hund.

<til sidetopp>


Jaktstatistikk

<til sidetopp>


 

Nordstul sameie © 2002